Misyonumuz

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI'NIN
(ŞEKER-İŞ) MİSYONU

 

Sendika çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacını ve misyonunu taşır. Bu amaç ve misyonun gerçekleş tirilmesi için, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demok ratik ilkelerden sapmadan;

 

    a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.
    b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
    c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder.
    ç) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarfeder.
    d) Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve de ğerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
    e) Sendika, Türk Sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şar tıyla üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güven lik ve İnsan Haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar.
    f) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.Sayaç: 1119